http://www.ii-bank.com.ua/about/accounting/g2009/Zvit1kvartal/FinansivyRezult

Отчет о финансовых результатах

Відкрите Акціонерне Товариство

"Міжнародний Інвестиційний Банк"

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 34

Звіт про фінансові результати

за І квартал 2009 року

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
На звітну дату кварталу
поточного року
попереднього фінансового року
1
2
3
4

1

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
3 393
-

1.1.

Процентні доходи
3 861
-

1.2

Процентні витрати
(468)
-

2

Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)
194
-

2.1.

Комісійні доходи
207
-

2.2.

Комісійні витрати
(13)
-

3

Результат від торговельних операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку
-
-

4

Результат від операцій з хеджування
-
-

5

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
-
-

6

Результат від торгівлі іноземною валютою
379
-

7

Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-
-

8

Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-
-

9

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
-
-

10

Результат від переоцінки іноземної валюти
206
-

11

Резерви під заборгованість за кредитами
(791)
-

12

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-

13

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-

14

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
-
-

15

Банківські резерви на покриття ризиків і втрат
94
-

16

Інші операційні доходи
6
-

17

Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості
-
-

18

Адміністративні та інші операційні витрати
(4 797)
-

19

Результат від участі в капіталі
-
-

19.1

Дохід від участі в капіталі
-
-

19.2

Втрати від участі в капіталі
-
-

20

Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу
-
-

21

Прибуток/(Збиток) до оподаткування
267
-

22

Витрати на податок на прибуток
(67)
-

23

Прибуток/(Збиток) після оподаткування
200
-

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу
-
-

25

Чистий прибуток/(збиток) банку
200
-

" 15 " квітня 2009 року
Заст. Голови Правління              С.І. Принада
Виконавець:
В.О. Півторацька
Тел. 495-81-06
Заст. Головного бухгалтера      В.О. Півторацька