Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"


Звіт про фінансовий стан (Баланс)

за ІІІ квартал 2014 року

(тис. грн.)

Найменування статті
Звітний період
Попередній період
1
2
3
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
614558
243816
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
-
18865
Торгові цінні папери
12339
99828
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
-
659
Кошти в інших банках, у т. ч.:
83899
179307
в іноземній валюті
36980
25603
резерви під знецінення коштів в інших банках
(2759)
(1256)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:
1455201
1133455
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:
1427995
1073865
в іноземній валюті
1051779
702983
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
(87079)
(55114)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:
27206
59590
в іноземній валюті
1585
1110
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
(5055)
(3140)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:
272469
-
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:
-
-
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
-
-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
-
-
Інвестиційна нерухомість
-
-
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
2426
-
Відстрочений податковий актив
-
-
Основні засоби та нематеріальні активи
12107
12724
Інші фінансові активи, у т. ч.:
5821
44953
резерви під інші фінансові активи
(8835)
(34)
Інші активи, у т. ч.:
5133
1803
резерви під інші активи
(313)
(6)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
62038
-
Усього активів, у т. ч.:
2525991
1735410
в іноземній валюті
1466622
863325
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у т. ч.:
1841
33838
в іноземній валюті
1423
27786
Кошти клієнтів, у т. ч.:
2101105
1430841
кошти юридичних осіб, у т. ч.:
1155896
831180
в іноземній валюті
735611
309161
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:
800172
488314
в іноземній валюті
497679
134896
кошти фізичних осіб, у т. ч.:
945209
599661
в іноземній валюті
612982
334564
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:
116227
83645
в іноземній валюті
61407
37832
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:
-
-
в іноземній валюті
-
-
Інші залучені кошти
-
-
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
2627
421
Відстрочені податкові зобов'язання
688
687
Резерви за зобов'язаннями
99
35
Інші фінансові зобов'язання
118784
34699
Інші зобов'язання
8917
4645
Субординований борг
157878
106920
Зобов'язання групи вибуття
-
-
Усього зобов'язань, у т. ч.:
2391939
1612086
в іноземній валюті
1508926
785302
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
121424
110080
Емісійні різниці
-
-
Незареєстровані внески до статутного капіталу
-
-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
10879
12096
Резервні та інші фонди банку
1749
1148
Резерви переоцінки
-
-
Усього власного капіталу
134052
123324
Усього зобов'язань та власного капіталу
2525991
1735410

Затверджено до випуску та підписано


" 13 " жовтня 2014 року
Голова Правління              Людвик К.А.
Гальчевська Л.Д.
Тел. 351 79 09
Головний бухгалтер          Швецова С.М.
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 27.03.2020
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 28,000 28,400
  EUR 30,500 31,350
  GBP 32,800 34,850
  CHF 27,900 29,600
  RUR 0,310 0,380
  НБУ
  USD 28,1381
  EUR 30,8633
  GBP 33,7981
  CHF 29,0233
  RUR 0,3618
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв