Про Банк
Керівництво
Структура власності Банку
Банки-кореспонденти
Членство в українських та міжнародних організаціях
Реквізити
Звітність
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Презентація Банку
Рейтинг
Інформація про емітента
Послуги
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"


Звіт про фінансовий стан (Баланс)

за IV квартал 2013 року

(тис. грн.)

Найменування статті
Звітний період
Попередній період
1
2
3
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
243816
532233
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку
18865
22476
Торгові цінні папери
99828
102071
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
659
-
Кошти в інших банках, у т. ч.:
179307
68187
в іноземній валюті
25603
28967
резерви під знецінення коштів в інших банках
(1256)
(720)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:
1133455
807801
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:
1073865
736510
в іноземній валюті
702983
478003
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
(55114)
(26858)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:
59590
71291
в іноземній валюті
1110
9918
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів
(3140)
(152)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:
-
5229
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:
-
-
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
-
-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
-
-
Інвестиційна нерухомість
-
5223
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
-
180
Відстрочений податковий актив
-
-
Основні засоби та нематеріальні активи
12724
8708
Інші фінансові активи, у т. ч.:
44953
18462
резерви під інші фінансові активи
(34)
(29)
Інші активи, у т. ч.:
1803
2022
резерви під інші активи
(6)
(2)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
-
-
Усього активів, у т. ч.:
1735410
1572592
в іноземній валюті
863325
979532
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у т. ч.:
33838
79267
в іноземній валюті
27786
16029
Кошти клієнтів, у т. ч.:
1430841
1273057
кошти юридичних осіб, у т. ч.:
831180
696848
в іноземній валюті
309161
512713
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:
488314
595801
в іноземній валюті
134896
492931
кошти фізичних осіб, у т. ч.:
599661
576209
в іноземній валюті
334564
385613
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:
83645
118412
в іноземній валюті
37832
86019
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:
-
-
в іноземній валюті
-
-
Інші залучені кошти
-
-
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
421
1385
Відстрочені податкові зобов'язання
687
962
Резерви за зобов'язаннями
35
265
Інші фінансові зобов'язання
34699
38379
Інші зобов'язання
4645
2213
Субординований борг
106920
65774
Зобов'язання групи вибуття
-
-
Усього зобов'язань, у т. ч.:
1612086
1461302
в іноземній валюті
785302
1002164
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
110080
99825
Емісійні різниці
-
-
Незареєстровані внески до статутного капіталу
-
-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
12096
10875
Резервні та інші фонди банку
1148
605
Резерви переоцінки
-
(15)
Усього власного капіталу
123324
111290
Усього зобов'язань та власного капіталу
1735410
1572592

Затверджено до випуску та підписано


" 17 " січня 2014 року
Голова Правління              Людвик К.А.
Яцинюк Л.Д.
Тел. 351 79 09
Головний бухгалтер          Швецова С.М.
 

Служба підтримки платіжних карток і грошових переказів АТ «МІБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 27.03.2020
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 28,000 28,400
  EUR 30,500 31,350
  GBP 32,800 34,850
  CHF 27,900 29,600
  RUR 0,310 0,380
  НБУ
  USD 28,1381
  EUR 30,8633
  GBP 33,7981
  CHF 29,0233
  RUR 0,3618
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв